Geografilärarnas Riksförening
www.geografitorget.se

Hem Riksföreningen Bli medlem Geografiska Notiser Kalendarium Mötesdok Exkursionstips Utbildning Länkar

Styrelse GDPR Kretsar Stadgar Bli medlem Föreningens historia

Om föreningen
Geografilärarnas Riksförening har till syfte att verka för att tillvarata och utveckla intresset för geografisk kunskap i samhället: Föreningen vill ock­så främja en levande geografi­undervisning inom det svenska utbildningsväsendet.

Vi söker kontakt med lärare inom det geografiska ämnesområdet i grund- och gymnasieskolan, i folkhögskolan, vid uni­versitet och högskolor. Vi vill även nå studenter och forskare vid de olika geografiska institutionerna liksom de tjänste­män inom organisationer och förvaltning som sysslar med utbildningsfrågor och planering.

Geografilärarnas Riksförening vill väcka och vid­makthålla intresset för kunskapsaktivering och fortbildning inom det geografiska ämnesområdet. Vi eftersträvar en fortlöpande pedagogisk diskussion om geografiundervisningens organisation och innehåll. Vi ägnar stort intresse åt metodiska fråge­ställningar och försöker påverka skolans utveckling.

Geografilärarnas Riksförening är organisationsmässigt och fackligt helt obunden. Vi samarbetar gärna med fackliga lärarorganisationer, organisationer i näringslivet om en sådan verksamhet ligger i linje med riksföreningens policy och intressen.

Geografilärarnas Riksförening har ett nära sam­ar­bete med andra ämnesföreningar, vilket ger styrka.

Riksföreningen har en omfattande fortbildningsverksamhet, vilket främst sker genom utgivningen av Geografiska Notiser,
men även genom seminarier, fortbildningsdagar och exkursioner inom kretsarnas verksamhet.

Geografiska Notiser utkommer med 4 nummer per år och inne­håller föreningsinformation och artiklar från skilda forsk­ningsområden inom geografiämnet.

Ett stort intresse ägnas åt frågor som gäller ämnes­identitet och metodik samt allmänna skolpolicyfrågor med utgångspunkt från geografiämnet. Geografiska Notiser har även en mycket aktiv litteraturbevakning inom ämnesområdet.

Riksföreningens ordförande är ledamot i Nationalkommittén för geografi. Riksföreningen eftersträvar samarbete med ämnes­föreningar i geografi i andra länder särskilt de nordiska länderna.

Genom Sveriges medverkan i Europarådet har Geografilärarnas Riksförening haft samarbete med "The Standing Conference of Representatives of Geography Teachers´ Associations in Europe" och deltagit i överläggningar vid olika tillfällen i Bryssel och Paris. Riksföreningen har även medverkat i konferensens utgivning av "EuroGeo", ett aktuellt faktamaterial i olika teman om de olika länderna.

Geografilärarnas Riksförening har ca 1 000 betalande med­lemmar. Uppgift om aktuell medlemsavgift (eller prenumeration genom bokhandeln) kan du läsa på sidan Ny medlem.

Riksföreningen erhåller verksamhetsstöd från Skolverket.

Föreningens historia
Föreningens bildande
Förslaget att bilda Geografilärarnas Förening, som den kallades från början, väcktes av professor Helge Nelson under ett föredrag "Geografien i skolan" i samband med de första svenska Geografdagarna i Stockholm 1933. Man utsåg en stadgekommitté omedelbart efter föredraget. Ett 80-tal av de närvarande åhörarna deltog.

Stadgekommittén bestod av professor Helge Nel­son, fil dr Otto Sjögren, fil dr Josef Westin, adjunkt Viktor Petersson och lektor Sven Norlindh. Arrangemanget var tydligen planerat i förväg eftersom Viktor Petersson och Sven Norlindh redan med­förde ett utkast till stadgar som blev grundval för kommitténs förslag. Följande dag, 4 juni 1933, an­togs stadgarna vid ett konstituerande möte ombord på ångfartyget Sandhamn II under exkursionen i Stock­holm skärgård.

Styrelsens sammansättning
Den första styrelsen fick följande sammansättning:
Ordförande: Professor Helge Nelson, Lund.
Vice ordförande: Fil dr Otto Sjögren, Stockholm.
Sekreterare: Lektor Sven Norlindh, Linköping.
Skattmästare: Lektor Sven Svedberg, Göteborg.

Övriga styrelseledamöter:
Docent Olof Jonason, fil dr Josef Westin, fröken Greta Stendahl, seminarielärare Elvi Rydefelt, folkskollärare Hugo Lindell och amanuens Thure Jalling samtliga från Stockholm samt adjunkt Henning Olsson, Göteborg, professor John Frödin och lektor G. Göthe från Uppsala, adjunkt H, Fridlund och folk­skol­lärare Hj. Davidsson från Malmö, adjunkt Oskar Andersson,
Ystad, lektor Per Stolpe, Karlstad, rektor Hj. Bossom, Tärna, rektor Thekla Thunberg, Skövde, fröken M. Aldén, Norrköping, lektor Anna Kristoffersson, Nyköping, och rektor Helge Granfelt, Umeå.

Den tidigaste kretsverksamheten
Under 1934 bildades Uppsvenska kretsen i Stockholm, Södra kretsen i Lund och Västra kretsen i Göteborg.

Den Västra kretsen konstituerades den 23 november 1934 och inbjudan till sammanträdet är undertecknad av följande:

Johan Alin, Karl Anderberg, Gustaf Carlsson, Gunnar Engström, Tora Forsblad, Ella Gyberg, Holmfrid Holm, Axel Hagnell, David Hannerberg, Ella Henrici, Ivar Högbom, Ivan Lind, Erik Lindskog, Elof Lind­älv, Algot Ljung, Hillevi Mattsson, Henning Olsson Sven Swedberg,Mikael Wiklander och Alma Yhlen.

1937 tillkom Östra kretsen i Linköping. Den nedlades 1945 men återsuppstod 1957 med Atlestam, Motala som ordförande. 1941 bildades Vänerkretsen i Karlstad och 1942 tillkom Norrlandskretsen i Sundsvall.

Namnändring till Geografilärarnas Riksförening
Vid föreningens 10-årsjubileum 1943 ändrades föreningens namn till Geografilärarnas Riksförening. Samma år beslöts att man skulle ge ut tidskriften Geografiska Notiser.

Före Geografiska Notiser var Sydsvenska Säll­skapets tidskrift, Svenska Geografisk Årsbok, språkrör för föreningen.
I Svensk Geografisk Årsbok 1933 finns följande artikel: Geografilärarnas förening stiftad 4 juni 1933.
I Geografiska Notiser 1/1959 finns följande artikel: Geografilärarnas riksförening 1933-1958.

Riksföreningens ordförande
1933-1945 professor Helge Nelson, Lund
1945-1950 professor Filip Hjulström, Stockholm.
1950-1954 professor Gerd Enequist, Uppsala.
1954-1956 professor Karl-Erik Bergsten, Lund.
1956-1960 lektor Lennart Dalén, Stockholm.
1960-1965 professor Torsten Hägerstrand, Lund.
1965-1969 docent Bertil Hedenstierna, Stockholm.
1969-1973 professor Staffan Helmfrid, Stockholm.
1973-1984 lektor Gösta Wennberg, Uppsala.
1984-1988 lektor Herman Blom, Uppsala.
1988-1990 adjunkt Allan Janson, Partille.
1990-1995 lektor Ingvar Andersson, Klippan
1995-2001 adjunkt Karin Nordenberg, Kristianstad
2001-2012 adjunkt Annica Grundström, Vilhelmina
2012-2017 adjunkt Karin Wakeham, Linköping
2017- doktorand David Örbring, Kristianstad

Levnadsteckningar (tidigare ordföranden):

Helge Nelson
Torsten Hägerstrand: Helge Nelson 1882-1966. (Geografiska Notiser 1966).
Sven Swedberg: Helge Nelson och Geografilärarnas Riksförening. (Geografiska Notiser 1966).
Karl-Erik Bergsten: Helge Nelson 15.4.1882-23.1.1966 (Svensk Geografisk Årsbok 1966).
Niels Nielsen: Helge Nelson 15. april 1982-23. januar 1966 (Geografisk Tidskrift, Bind 65).

Filip Hjulström
Anders Rapp: Filip Hjulström 6.10.1902-26.3.1982. (Svensk Geografisk Årsbok 1982).

Gerd Enequist
Hans Aldskogius: Gerd Enequist 24/2 1903 - 21/5 1989. (Svensk Geografisk Årsbok 1989).

Karl Erik Bergsten
Torsten Hägerstrand: Karl Erik Bergsten 27/7 1909 - 17/5 1990. (Svensk Geografisk Årsbok 1990).
Lennart Améen: Karl Erik Bergsten 27/7 1909 - 17/5 1990. (Svensk Geografisk Årsbok 1990).
N. Kingo Jacobsen: Karl Erik Bergsten 27.7.1909-17.5.1990. (Geografisk Tidskrift, Bind 90).

Torsten Hägerstrand
Sofus Christiansen: Torsten Hägerstrand. (11.september 1916-3.maj 2004). (Geografisk Tidskrift, Vol. 104 (2)).


Om GDPR
Hälsning till alla medlemmar Geografilärarnas Riksförening!
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) börja gälla den 25 maj 2018.
Vi vill i samband med detta informera våra medlemmar om vår hantering av medlemsuppgifter.

När du blir medlem i Geografilärarnas Riksförening (GR) lämnar du också personuppgifter till oss som hamnar i ett register över våra medlemmar. De personuppgifter det handlar om är namn, adress, eventuellt arbetsplats, eventuellt mailadress samt typ av medlemskap.

GR förbehåller sig rätten att använda dessa uppgifter för att uppfylla föreningens syfte. Det kan innebära att uppgifterna delas med aktörer som samarbetar med GR. Om du är medlem i GR eller kommer att bli så samtycker du till detta.

Vårt medlemsregister sköts av Georg Pålsson som också förvarar dessa uppgifter. Om du som medlem vill veta vilka uppgifter som finns i registret eller om du vill ta bort uppgifter kan du höra av dig till honom: georg@hennig.nu.

I andra hand kan du höra av dig ordförande David Örbring: david.orbring@gmail.com

Huvudsaklig användning av medlemsregister
Medlemsregistret delas med revisor för att denna person ska kunna granska föreningen enligt lag. I samband med ansökan av bidrag från Skolverket kan det bli aktuellt att redovisa uppgifter från registret för att kunna anhålla medel.

Medlemsregistret används också för att skicka ut tidskriften Geografiska Notiser och annan information till våra medlemmar, samt för att sköta ekonomi och bokföring.

Uppgifter sparas i medlemsregistret så länge du är medlem och därefter så länge vi är rapporteringsskilda för bidrag från till exempel skolverket.

Hem
Senast uppdaterad 180114